Houtlijn

tel

 

 

 

Het allerbeste hout, deskundig advies én scherpe prijzen, bel 010 - 511 56 03

Website van De Houtlijn

Disclaimer

Deze website van Houtlijn BV gevestigd te Berkel en Rodenrijs dient uitsluitend voor informatie en promotie doeleinden.

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Houtlijn BV en eventuele gelieerde instellingen, hierna te noemen Houtlijn.nl, streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is dan wel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Houtlijn.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Houtlijn.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Houtlijn.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat Houtlijn.nl vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, danwel deze website te sluiten. Houtlijn.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Noch door het inloggen op de website van Houtlijn.nl, noch door het anderszins gebruik maken van deze website ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Houtlijn.nl .

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij Houtlijn.nl en/of haar leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Houtlijn.nl worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Deze website van Houtlijn.nl is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Houtlijn.nl.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door Houtlijn.nl worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.